Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepalingen

1.1. Sleipner Automotive: reinigingsbedrijf dat gespecialiseerd is in het reinigen van voertuigen en vaartuigen. Sleipner Automotive verricht alleen werkzaamheden in opdracht van de klant.

1.2. Klant: de persoon die bij Sleipner Automotive een reservering plaatst voor werkzaamheden uit te voeren aan het voertuig. (zowel zakelijke als particuliere klanten)

1.3. Reserveringsperiode: de door de klant vooraf in zijn reservering aangegeven periode waarin het voertuig door de Sleipner Automotive wordt behandeld, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum en tijd meegerekend) en de einddatum (deze datum en tijd meegerekend) van de werkzaamheden.

 

Artikel 2 – Verplichtingen en bevoegdheden van Sleipner Automotive

2.1. Sleipner Automotive is bevoegd het voertuig van de klant te verplaatsen.

2.2. De medewerker van Sleipner Automotive is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatiebewijs te tonen.

2.3. Sleipner Automotive verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te verplaatsen. Sleipner Automotive verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers van Sleipner Automotive minimaal 2 jaar in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, niet langer dan acht uur aansluitend werkzaamheden verrichten, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en 12 uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief alcoholhoudende dranken) tot zich zal nemen.

2.4. Bij Sleipner Automotive geldt dat bij het in ontvangst nemen van het voertuig de huidige staat van het voertuig visueel vastgesteld zal worden, en er eventueel foto’s worden genomen ter verificatie. Eventuele schades worden genoteerd op het opdrachtformulier.

 

Artikel 3 – Verplichtingen en bevoegdheden van de klant

Klant is gehouden:

3.1.Dat indien Sleipner Automotive ter plaatse komt voor een voertuig te reconditioneren er sprake dient te zijn van een goede ruime werkplek. Indien dit niet het geval is kan Sleipner Automotive de opdracht annuleren en de kosten doorberekenen ofwel opdrachtgever kan zorgen voor een geschikte werkruimte, de dan ontstane wachttijd wordt doorberekend.

3.2. Er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Sleipner Automotive zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal Sleipner Automotive geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant welke Sleipner Automotive opdracht heeft gegeven.

3.3. Dat er geen waardevolle spullen in het voertuig worden achtergelaten.

3.4. Ervoor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de werkzaamheden van Sleipner Automotive afdoende verzekerd is.

3.5. Na afloop van werkzaamheden dient opdrachtgever het voertuig te controleren of de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd, waarna betaling plaats vindt. De betaling kan per direct in contanten plaatsvinden, of desgewenst per facturatie.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1. Het laten reinigen van het voertuig van de klant geschiedt geheel op eigen risico.

4.2. Sleipner Automotive heeft de bevoegdheid en het recht om het voertuig van de klant te verplaatsen. Sleipner Automotive zal deze werkzaamheden naar grote zorgvuldigheid uitvoeren, waarbij de medewerkers van Sleipner Automotive bevoegd zijn om onder andere de standen van de spiegels en de stoel te wijzigen, voor zover noodzakelijk voor veilig gebruik van het voertuig.

4.3. Sleipner Automotive is niet aansprakelijk voor directe door de klant geleden schade uitsluitend met betrekking tot het voertuig die te wijten is aan opzet of grove schuld van Sleipner Automotive of haar medewerkers.

4.4. Sleipner Automotive sluit iedere aansprakelijkheid ter zake diefstal/inbraak of schade uit.

 

Artikel 5 – Annuleren

5.1. De klant kan de reservering per e-mail of telefonisch kosteloos annuleren tot 12 uur voor de reserveringstijd.

5.2. Als de klant de reservering wilt annuleren, kan deze Sleipner Automotive bellen of e-mailen.

5.3  Wanneer de klant de reservering later annuleert dan Sleipner Automotive vereist, of niet komt opdagen (No-Show), brengt “Sleipner Automotive” 50% van het totaalbedrag in rekening.

 

Artikel 6 – Tarieven

6.1. Prijzen zijn excl. 21% B.T.W. Prijslijst en deze algemene voorwaarden zijn gratis bij ons te krijgen of te bestellen via info@sleipner.nl Wij sturen u deze dan kosteloos op.

6.2. Sleipner Automotive behoudt het recht de tarieven tussentijds te wijzigen. De wijziging wordt niet in aanmerking gebracht bij eerder gemaakte reserveringen.

6.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden zijn wij gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand. De opdrachtgever is voorts gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, welke buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom zulks met een minimum van 150,- euro.

 

Artikel 7 – Privacy

7.1. Sleipner Automotive werkt met hoge ethische standaarden en respecteert uw privacy. Daarom verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden.

 

Artikel 8 – Slotbepaling

8.1. Sleipner Automotive is gerechtigd om een ieder zonder opgaaf van reden te weigeren.

8.2. Tenzij anders vermeld, is het copyright van het materiaal op deze website eigendom van Sleipner Automotive.

8.3. Sleipner Automotive is een in Nederland geregistreerd bedrijf. Het Nederlands recht is op onze diensten van toepassing.